GIS for Soil and Water Conservation

Aplikace eKatalog BPEJ 2


V aplikaci eKatalog BPEJ můžete nalézt základní informace a půdní charakteristiky pomocí kódu BPEJ. Ten slouží hlavně k ohodnocení výnosnosti zemědělských pozemků a také k zjištění průměrné ceny pozemků a třídy ochrany půdního fondu. Jednotlivé prvky číselného kódu jsou zde příkladně popsány a znázorněny na mapce zastoupení v ČR.


Bonitovaná půdně ekologická jednotka je označována pětimístným kódem, který v sobě postupně zahrnuje informace o klimatickém regionu (KR), na druhé a třetí pozici se nachází zařazení půdy do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy (HPJ), čtvrtá číslice v sobě skrývá kombinaci stupně sklonitosti a příslušnou expozici ke světovým stranám. Na pátém místě se nachází společná kombinace skeletovitosti a hloubky v půdním profilu. Soustavu vymezuje 2199 BPEJ, které jsou zahrnuty do e-Katalogu a po zadání libovolného kódu do internetového formuláře v internetové aplikaci dojde k jejímu rozšifrování. Vykreslení informací v internetovém formuláři probíhá pro lepší srozumitelnost pomocí textového i grafického výstupu s možností následného tisku. Zároveň je umožněno prostorové vykreslování a lokalizace jednotlivých HPJ v rámci České republiky.


Rychlá orientace a získávání informací o kódu BPEJ je důležitým prvkem při práci s účelovými informacemi o půdě a krajině. Takto uzpůsobená aplikace pomůže snížit zejména časové náklady při hledání potřebných dat a pomůže popularizaci samotného kódu BPEJ a práce, která se za ním skrývá.Všechny zde uvedené informace byly čerpány z dvoudílné publikace: Půda a její hodnocení v ČR.


K dispozici je Vám ke stažení informační brožurka k soustavě bonitovaných půdně ekologických jednotek.


Zdroje:


JAN VOPRAVIL A KOL. Půda a její hodnocení v ČR 1.díl. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87361-02-3.
JAN VOPRAVIL A KOL. Půda a její hodnocení v ČR 2.díl. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2009-2011, 2 sv. ISBN 978-80-87361-08-52.