GIS for Soil and Water Conservation

Informační systém melioračních staveb


Nová podoba Informačního systému hydromelioračních staveb 2 navazuje na projekt "Identifikační systém pro řešení problematiky odvodňovacích zařízení v České republice" z roku 2012, který položil základ k novému IS. Informační systém hydromelioračních staveb (ISHMS 2) v sobě kombinuje rastrové a vektorové data týkající se meliorací na zemědělském půdním fondu dle okresů tak jak se je pracovníkům výzkumného ústavu podařilo shromáždit.


Cílovými skupinami uživatelů ISHMS 2 by měli být především pracovníci Státního pozemkového úřadu, pracovníci pozemkových úřadů, pracovníci katastrálních pracovišť, orgány ochrany ZPF a další oprávnění uživatelé.