GIS for Soil and Water Conservation

O INSPIRE

INSPIRE Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových informací zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.
Vznik směrnice byl vyvolán požadavkem na více prostorových informací a jejich lepší přístupnost. INSPIRE se zároveň snaží nalézt řešení pro současné nejpalčivější problémy, s nimiž se Evropa potýká tj. s restriktivní datovou politikou, nedostatečnou koordinací a to jednak přeshraniční, ale i na různých úrovních vnitrostátní veřejné správy. Mezi největší technické překážky patří nedořešené standardy a jejich použití, nekompatibilní informace a informační systémy, fragmentace informací a jejich nedostatek či zdvojování na různých místech.

Základní principy INSPIRE

 • Data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji.
 • Možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi.
 • Prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi.
 • Prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití.
 • Snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

Transpozice

Schválením směrnice (15. května 2007) byla odstartována fáze transpozice, která probíhala po dobu dvou let (2007-2009). Na konci tohoto období musely mít členské státy transponovanou směrnici do národní legislativy včetně prováděcích vyhlášek. V České republice je směrnice transponována novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Tato novela zapracovává předpisy Evropských společenství INSPIRE a směrnici o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Tato novela zákona později vyšla jako zákon č. 380/2009 Sb. Vyhláškou 103/2010 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí byl doplněn zákon 380/2009 Sb. V novele 123/1998 Sb. jsou definovány základní pojmy související s evropskou legislativou. Dále se zde uvádí jakým způsobem o informace žádat, jak budou informace předávány, lhůty pro zpřístupnění informace, možnosti omezení přístupu či odepření poskytnutí informací.
Ministerstvo životního prostředí touto novelou plánovalo zřídit Národní geoportál INSPIRE (http://geoportal.gov.cz), který široké i odborné veřejnosti zpřístupňuje prostorová data týkající se alespoň jednoho z témat přílohy. Služby na geoportálu umožňují uživateli vyhledávat, prohlížet, stahovat a transformovat data. Dále je na geoportálu zřízena služba elektronického obchodu pro placení úhrad za poskytnutí dat, pokud jsou zpoplatněna.

Implementační pravidla

Aby infrastruktury jednotlivých členských států byly vzájemně kompatibilní a využitelné v rámci Společenství, vyžaduje směrnice INSPIRE přijetí implementačních pravidel pro tyto oblasti:
 • Metadata
 • Specifikace dat
 • Síťové služby
 • Sdílení dat
 • Monitoring a reporting

Metadata

INSPIRE se zabývá nejen metadaty pro prostorová data ale také metadaty pro služby založené na prostorových datech. Implementační pravidla popisují obsah a strukturu metadat pro data z témat v přílohách I, II a III směrnice. Členské státy jsou rovněž povinny zajišťovat pravidelnou aktualizaci těchto metadat.
V zákoně 123/1998 Sb. je uvedeno, že metadata mají zahrnovat informace o:
 • a) souladu prostorových dat s technickými požadavky
 • • b) podmínkách pro přístup k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich používání, • c) kvalitě a platnosti prostorových dat, • d) povinných subjektech a jiných poskytovatelích prostorových dat, kteří vytvářejí, spravují, aktualizují a distribuují prostorová data a služby založené na prostorových datech, • e) omezení přístupu a o důvodech takového omezení.

Specifikace dat

Proces harmonizace specifikací dat je navržen tak, aby maximálně využil již existující specifikace. Harmonizace probíhá ve dvou krocích:
 • Vývoj metodiky specifikace začal již v přípravné fázi a skončil na počátku transpoziční fáze (2007). Vedl k vytvoření dokumentů DS-D 2.5 Generic Conceptual Model (GCM) a DS-D 2.6 Methodology for Specification Development
 • Druhý krok zahrnuje specifikaci dat pro všechna témata v přílohách směrnice, která bude trvat pět let. Práce uskutečněná během transpoziční fáze klade důraz na témata dat v příloze I.
 • Síťové služby

  Implementační pravidla pro síťové služby, zahrnují pravidla pro vyhledávání, prohlížení, stahování a transformaci dat. Implementační pravidla pro jednotlivé typy služeb jsou vytvářena a schvalována postupně.

  Sdílení dat

  Nařízení 268/2010 o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek (krátce jen sdílení dat) určuje přístup Evropských orgánů k prostorovým datům a službám úřadů jednotlivých členských států a pravidla používání těchto dat. Součástí Pokynů vydaných k nařízení jsou modely licencí (základní licence a specifická licence) a příklady dobré praxe sdílení dat, které umožní snadnější implementaci tohoto Nařízení.

  Monitoring a reporting

  Implementační pravidla pro monitoring a reporting byla schválena Komitologickým výborem 19. prosince 2008. V platnost vstoupila dne 5. června 2009 jako Rozhodnutí Komise 2009/442/ES. Protože Rozhodnutí komise je nutné transponovat do národní legislativy, stal se monitoring a reporting součástí vyhlášky 103/2010 Sb.
  Více informací naleznete na adrese domovské stránce INSPIRE.