GIS for Soil and Water Conservation

Povodí řeky Jihlavy


Snížení vstupů dusíku a fosforu do povrchových vod z plošných zemědělských zdrojů vyžaduje cílené uplatňování diferencovaných opatření. V rámci studie zaměřené na ochranu půdy a vody v povodí Jihlavy nad VD Dalešice byly identifikovány oblasti s potenciálním rizikem vodní eroze, zrychlené infiltrace a vyplavování živin, odvodněné plochy a ohrožené příbřežní zóny vodních útvarů. Následně byl pro toto povodí navržen systém komplexních opatření ve více variantách.


Opatření zahrnují vyloučení pěstování širokořádkových plodin (resp. jejich pěstování s využitím ochranných agrotechnologií), cílené maloplošné zatravnění rizikových lokalit a záchytné protierozní průlehy. Pomocí jednoduchých empirických modelových výpočtů a na základě výzkumných poznatků byla odhadnuta účinnost jednotlivých variant opatření na omezení plošného zemědělského znečištění. Výsledky studie jsou dílčí součástí Jakostního modelu povodí Jihlavy a byly poskytnuty k využití Kraji Vysočina a Státnímu pozemkovému úřadu.