GIS for Soil and Water Conservation

Galerie posterů

Mapové projekty a aplikace

Geoportál SOWAC-GIS a jeho praktické využití
Projekt RESTEP 2014
Protierozní kalkulačka
Informační systém melioračních staveb a jeho přínos pro hodnocení půd
Monitoring eroze a svahových deformací na zemědělské půdě
Analýzy erozních událostí v rámci monitoringu eroze
Digitalizace materiálů KPP
Projekt RESTEP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP Poster
Využití nástrojů ESRI pro tvorbu celostátní databíze prvků protierozní ochrany
Využití geoinformačních vrstev při řešení vodní eroze půdy
Tvorba a využití celostátní databáze prvků protierozní ochrany
Aktualizace
bonitace ZPF
Tvorba map CN křivek pro účely hydrologického modelování
ESRI a SOWAC GIS
Prezentace oddělení půdní služba 2010

Ochrana půdy

Máximální přípustná hodnota ochranného vlivu vegetace
Hodnocení erozní ohroženosti půd a implemetace standardu GAEC2
Ochrana půdy před erozí a nástroje pro kontrolu uplatňování standardů GAEC
Neregulovaný rozvoj fytoenergetiky ničí úrodnost půdy
Mapy Komplexního průzkumu půd
Elaboráty Komplexního průzkumu půd
Kartogramy Komplexního průzkumu půd
Erozní ohroženost v lokalitě Čejkovice

Historie SOWAC-GIS

Nový vzhled a funkce geoportálu SOWAC GIS
SOWAC v roce 2010
SOWAC v roce 2009
SOWAC v roce 2008

Posters in English

Research institute for soil and water conservation
Valuation of Agricutural Land in the Czech Republic in history and at present