GIS for Soil and Water Conservation

Reference


Zakázky pro Ministerstvo zemědělství

Název Realizace Popis
Příprava pro budoucí implementaci nově vymezených klimatických regionů a hlavních půdních jednotek do systému bonitovaných půdně ekologických jednotek 2012 Účelem je vyhodnotit klimatické a srážkové údaje pro novou klimatickou regionalizaci systému BPEJ a návrh její implementace pro potřeby státní správy.
Vytvoření identifikačního systému pro řešení problematiky odvodňovacích zařízení v České republice, etapa II. 2011 - 2012 V této etapě řešení komplexního úkolu došlo ke zpracování druhé části metodického postupu s cílem návrhu etap transformace těchto vodohospodářských soustav do nové podoby funkčního systému. Jedná se o územně-analytickou část, kdy došlo k vymezení typových oblastí okruhů jednotlivých problematik a jejich ověření pozemním průzkumem.
Aktualizace přehledů ohroženosti vodní a větrnou erozí a souvisejících témat pro potřeby Ústředního pozemkového úřadu 2011 - 2012 Jedná se o periodickou aktualizaci a rozšíření obsahu statistické ročenky s problematikou vodní a větrné eroze půd ČR pro potřeby Státního pozemkového úřadu o vybrané informace z Celostátní databáze BPEJ a Numerické databáze BPEJ. Informace o ohroženosti území erozí jsou neocenitelné v procesu plánování a samotné realizace pozemkových úprav. Informace o prostorové lokalizaci ohrožených území umožní projektantům PÚ cílenou aplikaci vhodných technických protierozních případně protipovodňových opatření a tím i efektivní využívání finančních prostředků na protierozní a protipovodňovou ochranu.
Příručka ochrany proti vodní erozi 2011 - 2012 Příručka především pro zemědělskou veřejnost, jejíž cílem je poskytnout maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady k tomu, jak úspěšně hospodařit v souladu se zmíněným standardem GAEC 2.
Zajištění provozu, vyhodnocování událostí a zpracování údajů z databáze webového portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“ 2011 - 2012 Jedná se o zajištění provozu a správy webového portálu Monitoring eroze zemědělské půdy, který je společným projektem SPÚ a VÚMOP, v.v.i, který vznikl z podnětu příkazu č. 1/2011 náměstka ministra zemědělství pro ekonomický úsek. Data z databáze slouží především k analýze příčin vzniku monitorovaných událostí a navrhování vhodných opatření pro zmírnění jejich negativních účinků na úrovni jednotlivých událostí i na národní úrovni. Evidence bude rovněž sloužit, i jako zpětná vazba pro hodnocení účinnosti protierozních opatření uplatňovaných v rámci GAEC 2 a jako vhodný podklad pro rozhodování při územních rozhodnutích např. v rámci pozemkových úprav, zároveň se předpokládá provázání monitoringu eroze se standardy GAEC 2, kdy při opakované erozní události bude v rámci GAEC 2 na dotčeném půdním bloku, zpřísněna kategorie vymezení erozní ohroženosti.
Převedení papírových archivních dat Komplexního průzkumu půd do digitální formy včetně doplnění a vyhodnocení vybraného odborného materiálu s následným převodem do formátu publikovatelného v informačním systému SOWAC GIS 2007 - 2012 Archivní data mapové a popisné části KPP jsou odborným materiálem, z kterého vychází aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) ve smyslu § 3 a 4 vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích Pokynů MZe ČR - ÚPÚ a ČÚZK č.22/1999 pro zavedení údajů o vztahu BPEJ k parcelám do katastru nemovitostí České republiky, pro jejich vedení a pro aktualizaci BPEJ. Tyto podklady jsou archivovány pouze v analogové (papírové) formě a jsou dostupné pouze jako originály. Z důvodu časté manipulace s nimi, se tyto archivní podklady z části dostaly, z části dostávají do havarijního stavu. Převedením papírových map do digitální podoby se řeší nejenom záchrana archivních dat KPP, ale usnadní se tak přístup řešitelů pro podporu další výzkumné a vývojové práce i přístup veřejné správy a široké veřejnosti k těmto datům.
Zpracování a aktualizace vrstvy erozní ohroženosti půd 2009 - 2012 Vrstva erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí pro potřeby GAEC 2 byla vytvořena v roce 2009 ve VÚMOP, v.v.i. na základě výsledků výzkumné a vývojové činnosti. Vymezení erozní ohroženosti v této vrstvě vychází z analýzy Maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp). Z vypočítaných hodnot faktoru Cp, po zohlednění dalších aspektů ze strany MZe, byly nastaveny limity pro vymezení erozně ohrožených ploch. Ostatní plochy jsou považovány za erozně neohrožené. Vrstva erozní ohroženosti slouží jako podklad pro kontrolu dodržování standardů GAEC 2. V rámci aktualizace jsou zpracovávány nejaktuálnější datové sady, výsledky vědy a výzkumu.
Revize návrhů protierozní a protipovodňové ochrany v rámci schválených společných zařízení KPÚ pro potřeby ÚPÚ a možnou implementaci do dalších informačních systémů MZe 2012 Jedná se o revizi návrhů protierozní ochrany (PEO) a protipovodňové ochrany (PPO) schválených v rámci společných zařízení komplexních pozemkových úprav (KPÚ) pro potřeby SPÚ a pro možnou implementaci do dalších informačních systémů MZe. Díky projektu je možné kvantifikovat přínosy KPÚ v oblasti protierozní ochrany půdy, je možné prezentovat navržená opatření, které zajistí zpřístupnění mapových vrstev včetně doplnění o další požadované a dostupné informace (např. fotografie, informace o účinnosti, datum realizace…) pro partnery dle domluvy s ÚPÚ (dnes SPÚ) v ISPÚ a geografickém informačním systému SOWAC GIS. Dále je možné zohlednit realizované PEO a PPO v KPÚ ve vrstvě erozní ohroženosti v GAEC a přispět k větší vymahatelnosti navržených agrotechnických a organizačních opatření v rámci KPÚ.
Podpora ISPÚ (Integrovaný systém pozemkových úřadů)- naplnění evropské směrnice INSPIRE, správa geografických dat v geoportálu SOWAC GIS, správa metainformačního Bonitačního informačního systému (BIS), správa datového skladu ISDS 2012 Cílem je zabezpečení povinností vyplývajících z implementace pravidel Směrnice Evropské Komise o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE), která vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Dále zabezpečení správy prostorových dat, metadat a služeb pro téma Půda definované v příloze III. Směrnice INSPIRE. Zároveň správa informačních systémů navazujících na prostorová data -metainformační Bonitační informační systému (BIS), informační systém datového skladu ISDS.
Školení pověřených pracovníků pozemkových úřadů na „Monitoring eroze zemědělské půdy“ 2012 Realizace školení pověřených pracovníků pozemkových úřadů na ovládání webového portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“. Pracovníci PÚ byli seznámeni s pokročilými funkcemi ovládání webového portálu a editaci databáze erozních událostí, byl pořádán terénní výjezd na vybranou erozní událost spolu s ukázkou vzorového postupu při sběru relevantních informací pro popis okolností vzniku erozní událostí a pořizování fotodokumentace. Součástí terénního šetření byla i ukázka moderních technologií využívaných pro analýzu erozních událostí.
Webový portál - Monitoring zemědělského sucha 2012 Jedná se o zpřístupnění objektivních a relevantních podkladů pro monitoring sucha a zajištění prezentace výsledků monitoringu. Portál umožňuje prezentaci výsledků provedených analýz relevantních klimatických a pedologických prostorových dat a generování statistických přehledů z výsledků analýz.
Návrh a vývoj webové aplikace pro řešení protierozní ochrany pro zemědělce (protierozní kalkulačka) 2012 Jedná se o návrh, vývoj a implementaci komplexní webové mapové aplikace na podporu rozhodování pro zemědělce a farmáře při řešení protierozní ochrany na erozně ohrožených plochách zemědělské půdy v rámci GAEC implementované na geoportálu SOWAC GIS.
Regionalizace faktoru erozní účinnosti deště pro potřeby UPÚ a možnou implementaci do dalších informačních systémů MZe 2012 Účelem je provedení regionalizace faktoru erozní účinnosti deště (R faktor) pro potřeby ÚPÚ (dnes SPÚ) a možnou implementaci do dalších informačních systémů MZe. Hlavním přínosem projektu je výrazné zpřesnění podkladu, který je nezbytně potřebný v oblasti protierozní ochrany půdy, včetně projektování komplexních pozemkových úprav. Pro vymezení hodnot tohoto faktoru jsou používány aktuální poznatky a dosud nejrozsáhlejší datové sady.
Domapování BPEJ pro potřeby LPIS 2012 Cílem zakázky je doplňování mapových podkladů databáze BPEJ pod půdní bloky/ díly půdních bloků (PB/DPB) LPIS, ve kterých BPEJ chybí úplně, nebo na části plochy. Protože právě informace o BPEJ na PB/DPB LPIS přímo ovlivňují přidělování a výšku některých dotací.
Údržba a aplikace numerické databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek kontinuální od 2006 Jedná se o projekt týkající se údržby a aktualizace numerické databáze BPEJ jako součásti centrální databáze o zemědělských půdách ČR.
Poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům, zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map kontinuální od 2010 Jedná se o poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům ve smyslu vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údržbu a vedení Celostátní databáze BPEJ včetně doplňování mapových podkladů, včetně výdeje dat pro ÚAP, zpracování digitálních dat BPEJ z Celostátní databáze o BPEJ pro pozemkové úpravy, kontrolu změn průběhu linií BPEJ při provádění komplexních pozemkových úprav, šetření v odvolacích řízeních a zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map.
Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek podle vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. a komplex činností spojených s aktualizací BPEJ a vedením Celostátní databáze BPEJ kontinuální od 2010 Jedná se o aktualizaci BPEJ ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 327/1998 Sb. ze dne 15. 12. 1998 ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. ze dne 12. 12. 2002, kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci (§§ 3 a 4) a prováděcích Pokynů MZe ČR - ÚPÚ a ČÚZK č. 22/1999 pro zavedení údajů o vztahu BPEJ k parcelám do katastru nemovitostí České republiky, pro jejich vedení a pro aktualizaci BPEJ.

Zakázky pro Ministerstvo životního prostředí

Název Realizace Popis
Agregovaná vrstva erozní ohroženosti půd ČR vodní a větrnou erozí – aktualizace 2009 - 2013 Agregovaná vrstva erozní ohroženosti půd ČR vodní a větrnou erozí slouží pro hodnocení ekologických kriterií projektů prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Operačního programu Životního prostředí a pro potřeby podpory výkonu státní správy. Vrstva je zpracována ve dvou interpretacích: na základě hranic LPIS jako homogenní vrstva pro celou ČR a na základě hranic DKM jako ostrůvkovitá vrstva s pokrytím cca 15-20% ČR. Aplikace byla uvedena do provozu v roce 2008.

Výzkumné projekty

Název Realizace Popis
QJ330118 - Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ 2012 - 2016 Využití vybraných metod a materiálů Dálkového průzkumu Země v kombinaci s terénním průzkumem při monitoringu projevů vodní eroze půd ČR na vybraných lokalitách s cílem identifikovat a lokalizovat možné projevy vodní eroze přímo na orné půdě, nebo nepřímo přes vlastnosti vegetačního krytu a detekovat využívání jednotlivých protierozních opatření v rámci dodržování standardu GAEC 2.
QH82089 - Hodnocení mimoprodukčních funkcí půd České republiky ve vztahu k funkci produkční a s jejich vlivem na ochranu půdy, vody a krajiny 2008 - 2012 Cílem projektu bylo komplexně zhodnotit půdu a její mimoprodukční funkce. Byla navržena 100 bodová stupnice a formulován postup hodnocení každé funkce půdy. Byly vyčísleny potenciální hodnoty jednotlivých funkcí a jejich kritické meze.
QH82090 - Změny půdních vlastností po zatravnění, zalesnění nebo dlouhodobém nevyužívání orné půdy, s dopady na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky. 2008 - 2012 Cílem bylo prokázat, zda po zatravnění, zalesnění či dlouhodobém nevyužívaní orné půdy dochází ke změnám půdních vlastností, k jakým změnám a jak tím může být ovlivněna půda, voda a krajina. Byly navrženy způsoby eliminace případných negativních změn.
QI91C008 - Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření. 2009 - 2013 Cílem projektu je získání podkladů pro optimální navrhování technických PEO v zájmu snížení ztrát půdy erozí, množství splavenin a povrchového odtoku. Vypracování prakticky aplikovatelných postupů a doporučení zaměřených na volbu vhodných a efektivních typů TPEO.
QJ1230056 - Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce. 2012 - 2016 Cílem projektu je nový pohled na hodnocení půdy především z produkčního hlediska se zapojením vlivu funkcí mimoprodukčních v souvislosti s avizovanou klimatickou změnou. Toto téma je v současné době velmi společensky aktuální a je nutné hledat nové poznatky, které vyřeší současné vakuum v dané oblasti. Na mnoha místech České republiky dochází k prokazatelným změnám půdně klimatických podmínek a v současnosti používaný systém hodnocení půdy založený na bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) na tato fakta musí velmi rychle reagovat. Stávající systém vychází z podmínek socialistického způsobu hospodaření a zároveň v časovém měřítku došlo ke změnám i v přírodních podmínkách, na kterých byla původní kritéria vytvořena. Jedná se zde zejména o posun, který nastal v klimatických podmínkách, dále degradační vlivy na půdu (vodní a větrná eroze, vznik koluvizemí apod.), větší zastoupení antropicky vytvořených půd a další.
TA02021392 - Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí. 2012 - 2015 Projekt je zaměřen na inovaci strojů a agrotechnických postupů u půdoochranných technologií pěstování okopanin s cílem snížit rizika eroze, zlepšit infiltrační schopnosti půd, zvýšit využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami a omezit znečišťování vod ze zemědělských zdrojů. Inovované stroje a postupy uplatněné při pěstování brambor a řepy cukrové přispějí k omezení degradace půdy, k lepšímu zadržení vody v krajině a ke stabilizaci výnosů a kvality produkce.
7AMB12SK182 - Výzkum půdních vlastností ve vztahu k managementu hospodaření. 2012 - 2013 Cílem řešení je doplnění výzkumu změn vybraných fyzikálních a hydrofyzikálního vlastností půd v důsledku různého managementu hospodaření. Získané poznatky doplní absentující poznání o exaktní poznatky v oblasti managementu hospodaření na půdě s různým hnojením a s různým obděláváním půdy. Přispějí tak zachování a zlepšení kvality půdy antropogenními činnostmi. K zmírnění důsledků změny klimatu, k zdokonalení hospodaření s vodou.

Zakázky pro kraje

Název Realizace Popis
Analýza a kvantifikace větrné eroze ve vztahu na kvalitu ovzduší Jihomoravského kraje 2012 Zpracování analýzy současného stavu větrné eroze v Jihomoravském kraji s maximálním využitím aktuálních dat o erozi a suchu v letech 2010 až 2011, kvantifikace větrné eroze a jejího potenciálu ve vztahu ke vnášení prachových částic do vnějšího ovzduší v JMK. Při stanovení potenciální ohroženosti orné půdy větrnou erozí byla zohledněna aktuální struktura plodin v lokalitě a jejich fenologická fáze, aktuální vláhová bilance lokality a v neposlední řadě i charakteristiky větru. Tyto údaje o větrné erozi byly propojeny s daty z monitoringu imisního zatížení JMK v letech 2010 až 2011 a byl zhodnocen podíl větrné eroze na celkových emisích prachových částic v JMK.

Zakázky pro jiné zadavatele

Název Realizace Popis
Provedení pedologického vyhodnocení rizikových lokalit – D47, R6 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 2012 Provedení pedologického průzkumu, laboratorní analýzy, vyhodnocení výsledků na požadovaném území – D47, R6. Konzultace a poradenství k dalším lokalitám
Pedologické posouzení, kompletní rozbory půdy, zprávy doporučeného postupu, posouzení kvality zemin, odborné a znalecké posudky. Objednatel: Skanska, a.s., Palivový kombinát Ústí, s.p., ČEZ, a.s., Chapman Tailor International services, s.r.o., Noza, s.r.o., Pöyry Environment, a.s., Golfer, s.r.o., Obecní úřad Chotíkov a další. 2012 Odborné expertní a soudně znalecké posudky zpracované dle požadavků jednotlivých zadavatelů, pedologické průzkumy, pedologické posouzení, kompletní rozbory půdy, zprávy doporučeného postupu a posouzení kvality zemin.