GIS for Soil and Water Conservation

Půda v číslech


Půda v číslech je specializovaná aplikace, která obsahuje statistický přehled charakteristik vycházejících z Celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a vrstev potenciální ohroženosti půd České republiky vodní a větrnou erozí.


Aplikace obsahuje textové (tabulky), grafické (grafy) a mapové zpracování vybraných charakteristik. Datový obsah se aktualizuje pravidelně každý rok. Konkrétně se jedná o následující charakteristiky: hloubka půdy, skeletovitost půdy, třídy ochrany, skupiny půdních typů, hlavní půdní jednotky a ukazatele erozní ohroženosti, a to: Dlouhodobá průměrná ztráta půdy (G), Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp), Potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí a Erozní ohroženosti dle standardu DZES 5 (Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy: minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze, dříve GAEC 2).


Výsledky jsou vyhotoveny na třech úrovních podle územní působnosti SPÚ: (1) Státní pozemkový úřad, tj. pro Českou republiku, (2) krajské pozemkové úřady, tj. pro jednotlivé kraje, (3) pobočky krajských pozemkových úřadů, tj. pro jednotlivé okresy.