GIS for Soil and Water Conservation

Webový archiv dat KPP


Webový archiv dat KPP (WAKPP) je specializovaná webová aplikace systému SOWAC-GIS, která zpřístupňuje vybraná zpřístupňující data KPP s důrazem na jednoduchost uživatelského přístupu.


Webový archiv KPP slouží k publikaci vybraných skenovaných mapových a textových podkladů KPP v prostředí internetu. K plné funkčnosti aplikace je nutné dokončit skenování popisné části KPP (tzv. průvodní zprávy KPP) a upravit aplikaci tak, aby umožňovala publikovat materiály organizované podle bývalých hospodářských obvodů (JZD).


Data KPP jsou v aplikaci WAKPP zpřístupněny pomocí aplikace technologie Zoomify, která umožnuje rychlé interaktivní ovládání a prohlížení skenovaných materiálů. Pro funkčnost aplikace stačí mít v internetovém prohlížeči povolený JavaScript a instalovaný Macromedia Flash Player. Rychlost aplikace je závislá pouze na Vaší rychlosti připojení k internetu.Základní informace o KPP

Na podkladě vládního usnesení č. 11 z roku 1961 o provedení Komplexního průzkumu půd vydalo Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 47/1961, která určuje účel a pojem tohoto průzkumu. Vypracování celého projektu bylo rozplánováno na 10 let. V průběhu akce bylo otevřeno přes 700 000 kopaných sond a bylo provedeno více než 2 miliony rozborů odebraných půdních vzorků.


Pro potřeby praxe byly vypracovány v rámci průzkumu následující materiály:

  1. průvodní zprávy
  2. základní půdní mapy
  3. kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
  4. kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti

Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku 1 : 50 000.


Z celkové výměry ČR tvořil v době zpracování Komplexního průzkumu půd zemědělský půdní fond (ZPF) 56,7 %, lesní půdní fond (LPF) 33,1 % a ostatní plochy zaujímaly 10,2 %. Pro klasifikaci půd byla použita Geneticko-agronomická klasifikace půd.