GIS for Soil and Water Conservation

Zranitelnost podzemních vod


Zpracování syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod (SMZPV) bylo řešeno v rámci projektu NAZV č. QH 82096 „Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC“ s dobou řešení 2008 – 2012. Cílem projektu bylo vytvoření celorepublikového mapového díla v měřítku 1: 50 000, které je distribuováno po jednotlivých mapových listech nebo v digitální podobě ve formátu rastr nebo vektor. SMZPV vyjadřuje míru zranitelnosti vyplavováním rizikových látek do podzemních a povrchových vod formou pětistupňové škály. SMZPV vymezuje plochy, které jsou definovány jako nejpropustnější z hlediska hydropedologických a hydrogeologických podmínek.


Syntetická mapa je sestavena jako průnik tří dílčích vrstev - vrstvy zranitelnosti půdy, vrstvy zranitelnosti horninového prostředí a vrstvy potenciální dotace podzemních vod srážkovou vodou. Vrstva zranitelnosti půdy vychází z analýzy kódů BPEJ (bonitované půdně-ekologické jednotky). Pro hodnocení hydropedologických vlastností byl vybrán soubor kritérií a to – hlavní půdní jednotka, sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka půdy. Mapa zranitelnosti horninového prostředí je sestavena ze tří vstupních vrstev, a to z vrstvy charakteru horninového prostředí, charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity kolektoru. V poslední fázi se vytvoří sjednocení všech tří dílčích vrstev s výslednou kategorizací do 5 tříd. Součinem kategorií a vah vznikne pět kategorií zranitelnosti podzemních vod, přičemž maximálně zranitelná je kategorie 1 a minimálně zranitelná pak kategorie 5. Výstupy řešení jsou tvořeny v GIS pro analogovou i digitální podobu.