Problematika větrná eroze

Předkládaný projekt si klade za cíl vyhodnotit všechny faktory mající vliv na ohroženost větrnou erozí v podmínkách ČR, na základě shromáždění všech dostupných podkladů, využití nejnovějších poznatků a metod z oblasti větrné eroze, včetně zahrnutí scénářů rozvoje větrné eroze v ČR vzhledem k předpokládaným změnám klimatických činitelů, majících vliv na větrnou erozi. Pro účely hodnocení opatření ke snížení účinků větrné eroze na zemědělské půdě bude mimo jiné využito výsledků komplexních pozemkových úprav do celkového hodnocení účinnosti ochranných bariér.


Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických faktorů

Mapové dílo vzniklo na základě nových poznatků o půdních faktorech ohroženosti těžkých půd větrnou erozí a nových klimatických poznatků napomáhající výskytu větrné eroze. Pro stanovení faktoru ohroženosti těžkých půd byl zohledněn specifický vliv meteorologických podmínek v chladných obdobích roku. Jsou to zejména počet cyklů rozmrzání a následného zamrzání půdního povrchu (střídání teplot nad a pod bodem mrazu) a dále období, kdy je povrch půdy v určitém stupni vlhkosti (Mapa certifikovaná v roce 2014 v rámci projektu QJ1220054 - Mapa potenciálního rizika ohrožení těžkých půd větrnou erozí na základě meteorologických podmínek v zimním období). Půdní faktor ohroženosti lehkých půd byl převzat z metodiky Podhrázská 2008). U klimatických údajů byly využity nové poznatky o riziku výskytu přísušků a větrných podmínkách na území ČR. Klimatické údaje byly sestaveny z účelové databáze relevantních dat z vybraných meteorologických stanic, která byla poté regionalizována a syntetizována do jedné vrstvy. Syntézou vrstvy faktorů půdních a klimatických byla vytvořena nová mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně – klimatických faktorů.


  metodika Řízení rizika větrné eroze

Související metodiky

  Khel 2017 (Metodika hodnocení účinnost a realizace větrolamů b krajině jako nástroj pro ochranu půdy ohrožené větrnou erozí)

  Podhrázská 2011 (Hodnocení účinnosti trvalých vegetačních bariér v ochraně proti větrné erozi)

  Podhrázská 2008 (Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině)


VÚMOP, v.v.i. Agroprojekt PSO s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Národní agentura pro zemědělský výzkum