GIS for Soil and Water Conservation
APLIKACE

Půda v mapách

Mapy vlastností zemědělské půdy, ohrožení vodní a větrnou erozí, ochranných opatření, evidence erozních událostí.

Limity využití půdy

Nástroj sloužící k ochraně nejkvalitnější zemědělské půdy.

Protierozní kalkulačka

Výpočet erozní ohroženosti půdy a tvorba návrhu jejího omezení.

eKatalog BPEJ

Základní informace a půdní charakteristiky pomocí kódu BPEJ.

WAKPP

Webový archiv Kompletního průzkumu půd obsahuje záznamy z prvního moderního průzkumu půd na území bývalé ČSSR.

KPP

Mapová část WAKPP zobrazuje kolem 400 000 sond na území ČR.

Monitoring eroze

Hlášení evidence a vyhodnocování erozních událostí.

Půda v číslech

Statistiky a mapy o zemědělské půdě a ohroženích půdy.

IS melioračních staveb

Přehled zaznamenaných melioračních opatření v ČR.

eKatalog BPEJ 2

Základní informace a půdní charakteristiky pomocí kódu BPEJ.

Výpočet bilance uhlíku

Bilance uhlíku podle struktury osevního postupu.

RESTEP

Vhodnost vytvoření obnovitelných zdrojů energie v lokalitě.

Povodí řeky Jihlavy

Ochrana půdy a vody v povodí. Mapy s rozbory a návrhy opatření.

Zranitelnost podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod.

Systém ochrany půd

Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova.

Encyklopedie VÚMOP